OPLZZ – Zvyšování kvality služeb o.p.s. Fokus prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců a edukace rodinných příslušníků uživatelů služeb

2kompletni_logo_projektu_buyselllarge

Obecným cílem našeho projektu je zvýšení kvality služeb pro dlouhodobě duševně nemocné prostřednictvím vzdělávacích programů

Konkrétní cíle:
1. Zajistit další vzdělávání zaměstnanců o.p.s.Fokus na základě jejich zjištěných vzdělávacích potřeb
2. Zajistit vzdělávání o duševní nemoci a jejích sociálních dopadech pro blízké rodinné příslušníky uživatelů služeb a rozšířit tak spolupráci s rodinami našich uživatelů o edukační složku.
4. Získat zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání
Při realizaci tohoto projektu se budeme věnovat dvěma cílovým skupinám – zaměstnancům Fokusu a blízkým rodinným příslušníkům našich uživatelů.
Zaměstnancům sdružení umožníme díky projektu realizovat vzdělávání, které jim pomůže lépe vykonávat jejich práci.
Pokud jde o rodinné příslušníky, komplexní edukace pro ně úplně schází. Tento projekt jim poskytne jedinečnou možnost získat ucelené informace o životě s duševním onemocněním od odborníků. Zároveň jim také umožní získané informace konzultovat s pracovníkem Fokusu, který zná jejich konkrétní situaci.
naplánované výstupy:

Počet podpořených osob: 31
Počet podpořených organizací: 1
Počet úspěšných absolventů kurzů: 146
Počet nově vytvořených produktů

Dosažené výstupy:

Počet podpořených osob: 60
Počet podpořených organizací: 1
Počet úspěšných absolventů kurzů: 189
Počet nově vytvořených produktů: 1

Závěrečné shrnutí projektu:

 

  1. ÚDAJE O PROJEKTU
Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00058
Název projektu Zvyšování kvality služeb o.s. Fokus prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců a edukace rodinných příslušníků uživatelů služeb

 

  1. ÚDAJE O PŘÍJEMCI
Název příjemce Fokus Liberec obecně prospěšná společnost
46749411
Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce PhDr. Jana Horáková, ředitelka
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Bc. Lenka Schneiderová
E-mail l.schneiderova@fokuslbc.eu

 

 

  1. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

 

Číslo klíčové aktivity 01
Název klíčové aktivity Nákup kurzů zaměřených na manažerské a prezentační dovednosti
Období realizace klíčové aktivity Březen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity
Celkově můžeme zhodnotit tuto aktivitu jako úspěšnou. Přestože dva ze čtyř plánovaných kurzů v rámci této aktivity nebyly zakreditovány, a museli jsme je nahradit jiným kurzy, původní záměr této aktivity byl naplněn. Podařilo se nám zrealizovat vzdělávací aktivity, které posílily zaměstnancům kompetence potřebné pro motivaci a vedení lidí, prezentační dovednosti, sebeprezantaci a práci se skupinou. Vzhledem k pozitivním hodnocení kurzů můžeme říci, že všechny kurzy byly přínosné, a podařilo se posílit manažerské a prezentační dovednosti

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 02
Název klíčové aktivity Nákup kurzů zaměřených na posílení komunikačních dovedností
Období realizace klíčové aktivity Duben 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity
I tuto aktivitu hodnotíme jako velmi úspěšnou. Podařilo se zrealizovat všechny kurzy, které jsme si naplánovali. Z hodnocení jednotlivých pracovníků vyplývá, že z každého kurzu si odnesli něco prospěšného pro svou každodenní práci, že se zaměstnance v rámci kurzů podařilo podpořit, a posílit v mnoha oblastech komunikace, kde měli rezervy nebo si svým přístupem nebyli jistí. 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity 03
Název klíčové aktivity Vytvoření pozice průvodce pro rodiny, nákup kurzů pro rodinné příslušníky
Období realizace klíčové aktivity Březen 2015 – červen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity
Cíle aktivity se nám podařilo naplnit. Zrealizovali jsme celkem 10 vzdělávacích bloků pro pečující osoby. Průvodkyně pro rodinu úspěšně získávala zájemce o vzdělávání, takže všechny kurzy byly obsazeny. Velmi dobré výsledky také nesla spolupráce průvodkyně pro rodiny s lektorkami kurzů, kdy vždy před začátkem kurzu lektorka znala očekávání jednotlivých účastníků a podle toho kurz přizpůsobila. Velmi pozitivní přínos této aktivity také vidíme v navázání užší spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů našich sociálních služeb, ve které určitě chceme pokračovat i v budoucnu. Kooperace pomáhající složky a rodiny ve které duševně nemocný žije je totiž nezbytná, a realizací této aktivity se nám prostřednictvím vzdělávání podařilo navázat kontakt i s několika rodinami, kde se to dříve nedařilo.

 

Číslo klíčové aktivity 04
Název klíčové aktivity Nákup kurzů zaměřených na standardy sociálních služeb a individuální plánování
Období realizace klíčové aktivity Květen – červen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity
Podařilo se nám zrealizovat 7 kurzů zaměřených na standardy sociálních služeb a třídenní kurz individuálního plánování. Přestože i v této aktivitě docházelo ke změnám, a některé kurzy jsme nahradili jinými, tyto změny byly rozhodně ku prospěchu, a podařilo se nám zaměřit se na oblasti v rámci standardů, kde měli naši zaměstnanci největší slabiny. Díky kurzu individuálního plánování se objevila potřeba větší podpory zaměstnanců při plánování. Podařilo se nám ještě v rámci projektu se na oblast individuálního plánování více zaměřit, a do budoucna bychom rádi opakovali SQ č. 5 formou Bálintovských skupin alespoň 2x ročně. Díky profesionalitě a vstřícnosti hlavního dodavatele vzdělávání Sociální agentuře o.p.s. se podařilo plnit očekávání zaměstnanců od jednotlivých kurzů, a také zapracovat na metodikách služeb tam, kde byly nějaké nejasnosti.
Číslo klíčové aktivity 05
Název klíčové aktivity Koordinace a administrace projektu, zhodnocení přínosu kurzů
Období realizace klíčové aktivity Březen 2015 – červen 2015
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity
Aktivita proběhla úspěšně, administrace projektu probíhala plynule, spolupráce jednotlivých členů projektového týmu fungovala výborně.
Číslo klíčové aktivity 06
Název klíčové aktivity Sebezkušenostní sociálně-psychologický výcvik
Období realizace klíčové aktivity
Podrobně popište realizaci klíčové aktivity
Výcvik byl hodnocen velmi pozitivně, a všechny účastnice předpokládají, že se absolvování výcviku pozitivně odrazí na jejich každodenní práci s klienty. 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

Při dokončení projektu došlo k překročení hodnoty indikátorů počet podpořených osob, a počet úspěšných absolventů kurzů.K tomuto překročení došlo zejména proto, že jsme na základě projeveného zájmu předpokládali, že na kurzy pro pečující osoby bude většina z pečujících osob docházet opakovaně. Tento předpoklad se ale nenaplnil, a na kurzy chodí stále noví zájemci, tudíž více roste hodnota indikátoru.

Je to způsobeno částečně tím, že velká část pečujících osob po kurzech navázala dlouhodobější spolupráci se službami kam dochází jejich blízcí, a necítí potřebu dalšího vzdělávání, protože potřebné informace získávají od klíčových pracovníků ve službách.

A další příčina toho, proč nemají pečující osoby zájem o další kurzy je v tom, že témata se často překrývají, a lektorka hodně uzpůsobuje téma potřebám účastníků, takže se účastníci dozvědí vše co potřebovali v rámci jednoho kurzu.

Dalším důvodem vyššího počtu podpořených osoby je obměna pracovníků, kdy se během dvou let kurzu na některých pracovních místech vystřídali zaměstnanci, a kde jsme počítali že kurzy bude navštěvovat stále jedna osoba, jsou někde na stejné pozici dvě.