OPRLZ – Budování kapacity organizace…

3oprlz_buyselllarge_buyselllarge

Budování kapacity organizace FOKUS Liberec v oblasti finančního řízení a zavádění standardů sociálních služeb.

Tento projekt běžel od července 2007 do května 2008. Byl trochu jiný než všechny předchozí – nebyl totiž zaměřen na služby a klienty, ale na fungování organizace, práci na metodikách služeb a fungování různých procesů v organizaci.

Díky tomuto projektu jsme přepracovali naše vnitřní směrnice tak, aby popisovaly přesně potřeby naší organizace – vylepšili jsme systém kontroly účetních dokladů, vymysleli nový systém pro finanční plánování, popsali ve směrnicích i nové situace které nebyly zatím ošetřeny písemnými pravidly. V neposlední řadě jsme z projektu získali finanční prostředky na konzultace při úpravě účetních směrnic.

Podařilo se nám naplnit všechny monitorovací indikátory, projekt byl velmi úspěšný.

Popis projektu:

Hlavní cíl projektu:  Hlavním cílem tohoto projektu je posílit kapacitu organizace Fokus Liberec se zaměřením zejména na zefektivnění finančního řízení a dále na dokončení procesu zavádění standardů sociálních služeb.

Obsahová část projektu

Finanční oblast:

Cílem všech aktivit ve finanční oblasti bylo dotvořit a upravit systém finančního plánování a nakládání s prostředky tak, aby finanční řízení vycházelo z potřeb služeb a aby všechna vnitřní pravidla a směrnice byla věcně a legislativně správná a používaná v praxi.

V rámci tohoto projektu proběhly v organizaci Fokus Liberec dva hloubkové audity zaměřené na účetnictví, archivaci dokumentů, kontrolu práce s rozpočty jednotlivých projektů a jejich zapracovávání do celkového rozpočtu organizace, a vůbec na celkové nastavení a fungování vnitřních směrnic a pravidel pro finanční řízení.

První audit proběhl na začátku projektu, sloužil jako výchozí bod pro revizi vnitřních směrnic a pravidel organizace, druhý audit byl realizován v závěru projektu, poskytl zpětnou vazbu k tomu, jak organizace nastavila nový systém finančního řízení. Závěrečný audit dopadl velmi dobře, všechny nedostatky nalezené v počátečním auditu byly odstraněny.

Sociální oblast:

Cílem projektu v sociální oblasti bylo dokončit transformaci všech služeb dle standardů sociálních služeb a zavést všechna nová opatření do praxe. V rámci spolupráce s Libereckým krajem proběhla v srpnu 2007 v naší organizaci u jedné z našich služeb konzultace zaměřená na plnění standardů sociálních služeb. Z této konzultace vzešla doporučení, která jsme v rámci projektu uvedli do praxe.