Služba Sociálně terapeutické dílny (STD)

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

Identifikátor: 5563434

Služba je poskytována v prostorách:

 • Liberec: Nezvalova 662 Liberec 15
 • Spolkový dům Jablonec nad Nisou: Emílie Floriánové 1736/8 Jablonec nad Nisou 2
 • Eurocentrum Jablonec nad Nisou: Jiráskova č.p. 4898/9
 • Vratislavice: Tanvaldská 263/Liberec 11
3item(s)

Služba Sociálně terapeutické dílny má ve Fokusu Liberec nejdelší tradici.

 

Posláním služby STD

Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o získání, obnovení, zdokonalení a zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází jejich sociální izolaci a přispívá k sociálnímu začleňování.

 Cílová skupina služby STD

Lidé s duševním onemocněním, převážně s psychotickými symptomy (schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese apod.), kteří jsou v důsledku svého onemocnění znevýhodněni na trhu práce a potřebují obnovit, nabýt nebo si udržet pracovní dovednosti a návyky.

Do cílové skupiny patří lidé ve věku od 16-ti do 64 let s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Službu není možné poskytnout lidem, jejichž tělesné postižení nebo onemocnění je tak vážné, že neumožňuje nácvik pracovních činností v jednotlivých dílnách a provozech. Bezbariérově lze poskytnout službu Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou.

 Služba STD nabízí

 • Zácvik na chráněné místo v řemeslné dílně, jehož cílem je posilování pracovních dovedností a schopností uživatele v oblasti řemeslných dovedností. Uživateli umožní získat pravidelný režim, dále pracovní dovednosti a návyky k navrácení samostatností a sebejistoty, které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti. Přispívá k sociálnímu začleňování a pomáhá najít cestu do plnohodnotného života.
 • Podpora na chráněném pracovním místě v řemeslné dílně, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání na chráněných místech – podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu a s veřejností.
 • Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou (ARTE), který uživateli pomůže pracovat na jeho sebepoznání a seberozvoji, podpoří jej pomocí tvořivých činností ve skupině ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, pomůžeme mu zlepšit jeho schopnosti soustředění, paměti a zvládání emocí – hněvu, strachu, neklidu.
 • Zácvik na chráněné kavárně (CHK) Floriánka v Jablonci n. Nisou, jejímž cílem je posilování pracovních dovedností a schopností uživatele v oblasti přípravy jídla, nápojů a obsluhy k získání pracovního místa na chráněné kavárně.
 • Podpora na chráněném pracovním místě v (CHK) Floriánka, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání na chráněných místech – podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu a s veřejností.
 • Smyslem programu Rukodělných činností je nabídnout a pomoci uživateli najít smysluplnou rukodělnou činnost, které se může věnovat i po ukončení služby. Součástí služby je i sociální začleňování formou návštěv muzeí, výstav, galerií apod. Uživatel je podporován pomocí rukodělných činností ve skupině ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, ve zlepšení schopnosti soustředění, paměti, v rozvoji kreativity atd.

 Ve službě STD je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství formou individuálních schůzek.

 Cíle služby STD

 • Podpora uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu sebevědomí a pomůže zmírnit negativní dopad nemoci.
 • Podpora uživatele v rozvoji pracovních, sociálních, psychických a motorických dovedností, které umožňují uživateli nabýt nebo obnovit schopnosti a dovednosti pro budoucí pracovní uplatnění.
 • Rozvíjet a posilovat soběstačnost a samostatnost uživatele nácvikem a upevňováním uvedených dovedností.
 • Uživateli je poskytována taková míra podpory, která mu umožňuje využívat běžně dostupné zdroje a nevytváří si tak závislost na službě.

 Služba vychází z těchto obecných principů:

 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod…)
 • Individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta
 • Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
 • Informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách apod…)
 • Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod…)
 • Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
 • Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
 • Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce

Celková kapacita služby: 31 uživatelů (17 uživatelů v Liberci a 14 v Jablonci nad Nisou).

Kontakt:
Eva Lejsková – vedoucí služby, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov 460 15 LIBEREC, tel.:  485 163 440, 731 866 306, email: e.lejskova@fokuslbc.eu

Eva Kohoutová – vedoucí CHK Floriánka, E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec n. Nisou, tel.:  483 356 211, 725 332 440, e-mail: e.kohoutova@fokuslbc.eu

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), od 8 do 16.00hodin.