Způsob financování a poděkování

Poděkování za příspěvky na rozšíření chráněného bydlení

V roce 2017 otevřeme v České lípě nový velký byt chráněného bydlení  v Dubické ulici, a navýšíme tak kapacitu služby ze 6ti na 10 míst.

Přípravy na otevření nového bytu probíhaly v průběhu celého roku 2016. Žádali jsme o souhlas s rozšířením služby všechny obce v regionu a krajský úřad, a zároveň probíhala rekonstrukce prostor v Dubické ulici.

Rekonstrukci financoval vlastník objektu, pan Martin Urban na vlastní náklady. Zároveň jsme podávali žádosti o finanční prostředky na vybavení prostor do různých grantových řízení, a také na okolní obce.

Všem  kteří přispěli mnohokrát děkujeme, bez jejich přispění bychom nový byt nemohli otevřít!

Byli to zejména:

Pan Martin Urban

Nadace ČEZ s příspěvkem 70 000,- na nábytek

Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové s příspěvkem 15 000,- na kuchyňskou linku

Projekt Elektrowin, díky němuž jsme získali spotřebiče – pračky, sušičky, lednice apod.

Město Doksy s příspěvkem 20 000,- na vybavení

Nadace Euronisa s příspěvkem 50 000,- na nábytek

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulých dvou letech podpořili:

1lk_medium              logo_727_30     2mpsv_medium            3up_medium                    5cl_styleeditor                     6jbc_styleeditor                        8srop_large       12euronisa_medium 13logo-nadace_medium                              19nadpreciosa_medium                  vdv_logo_2014-kopie

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – nákup kuchyňské linky do chráněného bydlení v České Lípě v roce 2016

Dotační FOND Libereckého kraje

Úřad práce v Liberci

Krajský úřad v Liberci

Magistrát města Liberce

Městský úřad v Jablonci nad Nisou

Nadace EURONISA

Psychiatrická léčebna v Kosmonosech

Psychiatrické oddělení v Liberci

Město Česká lípa

Město Mimoň

Město Nový Bor

Ing. Lumír Schubert – Auditex

Ježek software s.r.o.

Potravinová banka Liberec

Silnice Žáček s.r.o.

Město Frýdlant

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací a tedy jako všechny NNO závisí na jednoletém financování. Hlavním finančním zdrojem jsou tedy dotace a granty. Naši činnost podporuje převážně Ministerstvo práce a sociálních věcí  a to formou dotace na provozní a mzdové náklady sdružení a významnou měrou i prostřednictvím Úřadu práce  (Fokus je zaměstnavatel osob se změněnou pracovní schopností).

Důležitou úlohu v našem financování hraje Krajský úřad Libereckého kraje, který spolu s MPSV spolurozhoduje o poskytnutí dotace, nebo se přímou dotací podílí na financování některých akcí – v loňském roce například dotací na nákup kotle a topení pro Chráněné bydlení a dotací na úhradu provozních nákladů spojených s transformací služeb Fokusu. Pravidla Krajského úřadu LK umožnila i nestátním neziskovým organizacím úspěšně čerpat finanční zdroje z EU v rámci Společného regionálního operačního programu – SROP.

Finanční podporu získáváme i od nadací.  Tyto finanční prostředky jsou většinou vázány na podporu konkrétních aktivit  (např. nákup materiálu, vybavení nových prostor, propagační akce apod.).

Města Česká Lípa, Mimoň, Nový bor a Doksy  se podílejí na financování Fokusu granty nebo dotacemi určenými na podporu služeb a činností, které realizujeme v jejich spádové oblasti. V roce 2014 2015 a 2016 Česká lípa podpořila rozvoj služeb chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení.

Město Jablonec nad Nisou se významně podílí na financování činnosti jablonecké pobočky Fokusu, konkrétně služeb Podpora samostatného bydlení a služby Sociálně terapeutické dílny.

Stejně tak se na našem financování významně podílí město Liberec, konkrétně služeb Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Fyzické a právnické osoby (sponzoři) se podílejí na financování Fokusu menšími finančními částkami, zejména však různými úlevami, slevami na materiálu, na dopravě apod.